Historie

   Historie katedry

   Založení a vývoj katedry

  Historie katedry nepřímo začíná již v prvních letech existence Vysoké školy strojní (VŠS) v Liberci. V prvním a ve druhém roce výuky bylo na vysoké škole pouze 6 kateder a v rámci jedné z nich, katedry všeobecného strojírenství, byly vyučovány předměty obecné konstrukce „Úvod do strojního inženýrství“ a "Strojnické rýsování". V roce 1955 byla poprvé v prvním třetím ročníku zahájena výuka předmětu „Části strojů". Rozdělením katedry všeobecného strojírenství vzniká v roce 1955 katedra částí strojů, organizačně členěna do tří ústavů – ústav strojnického kreslení, ústav částí strojů a ústav jeřábů a transportérů. Tato organizační struktura katedry byla zachována až do konce roku 1989. Zakladatelem katedry byl významný odborník z oblasti automobilového průmyslu prof. Ing. Oldřich Meduna.

   

  V roce 1960 vznikla fakulta textilní a liberecká vysoká škola byla přejmenována na Vysokou školu strojní a textilní se dvěma fakultami. Katedra částí strojů byla organizačně začleněna na strojní fakultu. Na fakultě textilní katedra zajišťovala výuku ve značném rozsahu téměř až do konce 80. let, především s ohledem na zaměření výuky fakulty v tomto období. Katedra působila od svého založení do roku 1963 v budově A, od téhož roku až dosud v budově E.

   

  V roce 1980 byla katedra přejmenována na katedru částí a mechanismů strojů.

   

  V roce 1987, v rámci celostátní akce "2000 konstrukčních pracovišť s podporou výpočetní techniky" získala katedra 4 pracovní stanice a vybudovala laboratoř výpočetní techniky.

   

  V roce 1990 byla při katedře zahájena činnost autorizovaného školicího střediska firmy Autodesk, které v současnosti nabízí kurzy: Základy CAD, Práce s počítačem v návaznosti na CAD technologie, CAD 2D - tvorba návrhu a projektu, CAD 3D - modelování ve virtuálním počítačovém prostoru, Programování v CAD, Počítačem podporované konstruování