Odborný profil

  Katedra Částí a mechanismů strojů se ve spolupráci s Oddělením konstrukce strojů, Výzkumného ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace specializuje na výzkum, vývoj a inovace konstrukčních částí strojních zařízení a mechanismů. Dále se zaměřuje na testování a návrh částí vozidel, výrobních zařízení pro nanomateriály či průmyslové tlumení vibrací, testování a numerické simulace v oblastech klimatického zatížení, biomechaniky a biosystémů. Katedra se vyznačuje dlouhodobou spoluprací s průmyslem a garantuje předměty částí a mechanismů strojů, konstruování včetně tvorby technické dokumentace a počítačové podpory konstruování s využitím modelových simulací v oblasti 2D a 3D. Výuka odborných předmětů probíhá formou experimentů a měření v hydrodynamické laboratoři aplikované mechaniky na CXI, kde si nejen studenti mohou provést experimenty. Oblast vědeckovýzkumné činnosti katedry je zaměřena na současné problémy průmyslových odvětví se zaměřením na bezprostřední podporu pedagogického cíle pracoviště, tj. získávání nejnovějších poznatků z oblasti konstrukce strojů a zařízení.

  Katedra působí na Technické univerzitě v Liberci na:

  Fakultě strojní , Fakultě textilní , Fakultě ekonomické a Fakultě mechatroniky a mezioborových inženýrských studií .

  Katedra zajišťuje a garantuje předměty:

  - v bakalářském, - magisterském, - doktorském studijním programu. V magisterském studijním programu katedra vyučuje obor Inovační inženýrství. Řešené projekty projekty

  Katedra dále nabízí školení v rámci celoživotního vzdělávání,

  zvyšování odborné kalifikace a potřeb technické praxe.

  probíhají kurzy CAD/CAE programů: